Algemene voorwaarden Mediforum BV

Mediforum BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70579288  BTW nummer: 858381801B01

Mediforum BV

Lichttoren 32

5611 BJ. Eindhoven


Artikel 1  Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Deelnemer: De (rechts)persoon die een overeenkomst met de organisator aangaat door inschrijving voor een door de organisator georganiseerd evenement.

2. Organisator: Mediforum BV

Artikel 2  Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer zich als deelnemer inschrijft, voor een door de organisator te organiseren evenement. Bewijs van inschrijving en betaalbewijs-factuur wordt per mail direct na inschrijving aan de deelnemer verstuurd.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor het evenement waarvoor is ingeschreven en vervalt direct na het einde van het evenement.

Artikel 3  Informatie van de deelnemer

1. De deelnemer kan alleen inschrijven door alle gevraagde gegevens, welke de organisator heeft weergegeven op het inschrijfformulier, ter beschikking te stellen. 

2. De deelnemer geeft bij de inschrijving voor het evenement toestemming aan de organisator om beeld- en geluidsopnamen waarop de deelnemer te zien of te horen is te gebruiken voor publicatie op de website, social media en voor het registreren van een (live) webinar. De deelnemer kan 1 week voor aanvang van het evenement hiertegen schriftelijk bezwaar maken.

Artikel 4  Betaling

1. De deelnemer betaalt direct bij inschrijving het overeengekomen bedrag, zoals vermeldt tijdens het inschrijvingsproces.

2. De deelnemer kan met de organisator overeenkomen om per factuur te betalen. Het bedrag moet binnen 3 weken na factuurdatum zijn voldaan.

Artikel 5  Klachten

De deelnemer kan tot 2 weken na het evenement zijn klacht schriftelijk/per mail indienen. Afhandeling van de klacht vindt plaats binnen 2 weken na ontvangst van de klacht.

Artikel 6  Annulering

1. De deelnemer en organisator kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

3. Het is deelnemer toegestaan de overeenkomst op een andere (rechts)persoon over te dragen na schriftelijke toestemming van de organisator

4. In het geval van eenzijdige opzegging van de kant van organisator, heeft deelnemer recht op volledige restitutie binnen 14 dagen. Uitzondering hierop is in situatie van overmacht, zie art 7. 

5. In het geval van schriftelijke opzegging door de deelnemer wordt tot 30 dagen voor aanvang van het evenement het betaalde inschrijfbedrag gerestitueerd na aftrek van €50 excl. BTW voor administratiekosten. Binnen 30 dagen voor aanvang van het evenement vindt geen terugbetaling meer plaats.  

6. De organisator behoudt zich het recht voor om delen van het programma van het evenement waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven te wijzigen.

Artikel 7  Overmacht

1. De organisator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de organisator geen invloed kan uitoefenen.

2. In geval van verplaatsing van een evenement als gevolg van overmacht is de organisator niet gehouden tot enige schadevergoeding. 

Artikel 8  Toepasselijk recht 

1. De deelnemer en organisator proberen in eerste instantie om geschillen door minnelijk overleg op te lossen.

2. Op alle overeenkomsten tussen deelnemer en organisator waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen deelnemer en organisator, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin organisator zijn woonplaats heeft.

Artikel 9  Privacyreglement

Mediforum BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de nieuwsbrief of u zich hebt ingeschreven voor een symposium. U heeft deze gegevens zelf aan ons verstrekt door in te schrijven voor het evenement. Het betreft uw naam en e-mail adres adresgegevens en optioneel uw telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de nieuwsbrief en informatie over nieuwe evenementen. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Er worden geen andere gegevens zoals IP adres bewaard. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief en informatie over nieuwe evenementen door een mail te sturen naar info@mediforum.nl